Център за психично здраве
Хасково

гр.Хасково 6300
кв.Болярово, ул.Перущица 2
тел.: 038/668497, факс: 038/668850

e-mail: odpzs-hs@breza.net

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги

Код от инфор-мационната система на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица Цена, заплащана от пациента
2634331010АМБУЛАТОРЕН ПРЕГЛЕДбр.25.00 лв.
2634331010МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ НЕ ИЗИСКВАЩ ПРЕГЛЕДбр.10.00 лв.
2634331010ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕбр.25.00 лв.
2634331010ПОТРЕБИТЕЛКА ТАКСА ЗА СТАЦИОНАРЕН ПРЕСТОЙ - ДО 10 ДНИ1 ден5.80 лв.
2634331010КОМБИНИРАН НАРКО ТЕСТбр.30.00 лв.
2634331010МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ - БРАКбр.50.00 лв.
2634331010ДОКУМЕНТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВОбр.54.00 лв.
2634331010ДОКУМЕНТ ЗА Медицински документбр.5.00 лв.